Loading…

welcome to soundingsilence

sharing the transformational power of sound and silence
Cymraeg

sound therapy and meditation in cardiff with celia beeson

Sound works with the whole person on many levels – body, mind and spirit. Music and sound can help us not only to feel better physically and to experience calmness and clarity of mind, but also to have more intuition, creativity and compassion in our daily lives.

Sound therapy is suitable for everyone, and each session can be tailored to your needs and requirements.

I offer regular group sound meditations / gong baths in Cardiff and am available for individual sessions, group sessions for organisations and events, workshops, performances, and space clearing.

I also run meditation groups and courses, working with silence and focusing on cultivating compassion.

a short gong meditation

Best experienced with headphones. Free to use and download, but please credit if shared.

Soundingsilence Events

one to one sessions

Individual sound healing sessions in Cardiff - for individuals, friends or couples.

bespoke events

Bespoke sound sessions for groups, sound workshops, performances, ceremonies and space clearing

croeso i seinio tawelwch

rhannu grym trawsnewidiol sain a distawrwydd

therapi sain a myfyrdod yng nghaerdydd gyda celia beeson

Mae sain yn gweithio gyda'r person cyfan ar sawl lefel - corff, meddwl ac enaid. Gall cerddoriaeth a sain ein helpu nid yn unig i deimlo'n well yn gorfforol ac i brofi tawelwch ac eglurder meddwl, ond hefyd i gael mwy o reddf, creadigrwydd a thosturi yn ein bywydau bob dydd.

Mae therapi sain yn addas i bawb, a gellir teilwra pob sesiwn i'ch anghenion a'ch gofynion.

Rwy’n cynnig myfyrdodau sain grŵp rheolaidd / baddonau gong yng Nghaerdydd ac rwyf ar gael ar gyfer sesiynau unigol, sesiynau grŵp ar gyfer sefydliadau a digwyddiadau, gweithdai, perfformiadau, a chlirio gofod.

Rwyf hefyd yn rhedeg grwpiau a chyrsiau myfyrdod, gan weithio gyda distawrwydd a chanolbwyntio ar feithrin tosturi.

myfyrdod gong byr

Y profiad gorau gyda chlustffonau. Am ddim i'w ddefnyddio a'i lawrlwytho, ond rhowch gredyd os ydych chi'n rhannu.